Poziv za predlaganje kandidata za Guvernera Rotari Distrikta 2483 za Rotarijansku 2025-26. godinu

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 25 novembar, 2022 - 23:09

Na osnovu ovlašćenja i obaveza koje ima guverner Rotari Distrikta 2483 Nikola Božić otvorio je proceduru predlaganja kandidata za guvernera za Rotarijansku 2025-26. godinu RI Distrikta 2483.

Izbor se, na osnovu odluke Distriktne Konferencije od 28. maja 2022, vrši posredstvom Nominacionog komiteta. Nominacioni komitet će, poštujući pravila i procedure Rotari Internacionale, nominovati najkvalifikovanijeg Rotarijanca koji je na raspolaganju da služi kao Guverner (RI Bylaws članovi 12 i 13).

Guverner poziva sve Rotari klubove Distrikta 2483 koji imaju svoj predlog za kandidata da isti dostave u skladu sa procedurom.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su definisani RI Bylaws članovima 16.010 i 16.020, među kojima izdvajamo:

 • Da je u momentu stupanja na dužnost guvernera član/ica RI najmanje sedam godina,
 • Da je bio/la predsednik/ca Rotari kluba u punom mandatu ili čarter predsednik/ca najmanje šest meseci,
 • Da je član/ica “good standing” i funkcionalnog kluba.

Predlog treba da sadrži:

1. Odluku o kandidaturi člana Kluba, potpisanu od strane predsednika i sekretara kluba. Punovažnu odluka se donosi većinom glasova prisutnih na sastanku na kome je prisutno najmanje polovina ukupnog broja članova.

            2. Popunjen i potpisan prateći dokument, na obrascu datom u prilogu (Prilog br 1)

Predlozi se dostavljaju na dva načina - preporučenim pismom (hard copy) i elektronskim pismom, e-mejlom (soft copy u pdf-u) na sledeće adrese:

Preporučeno pismo na adresu:                  

            Advokat Jasmina Đokić                                

            (prijava kandidata za Guvernera)               

            Smiljanićeva  6/13

11111 Beograd, Srbija

 

E-mail na adresu:

eNikolaRotaryATgmail.com

Subject: Prijava kandidata za Guvernera

 

Predlozi moraju stići na navedene adrese najkasnije 27. januara 2023. do 16:00 časova.

Predlozi koji ne stignu u oba formata ili posle isteka roka neće se razmatrati.

 

Fundamentalni princip Rotarija je da najbolje kvalifikovanikandidat treba da bude izabran. Rotari Pravila zabranjuju bilo koju aktivnost kandidata ili onih koji ga podržavaju, čiji je cilj uticaj na proces selekcije na pozitivan ili negativan način, uključujući - ali ne ograničavajući se na - vođenje kampanje ili agitovanje(RI Bylaws članovi 12 i 13; Rotary Code of Policies članovi 17.030.3, 17.040, 19.030, 26.070).

Bord RI je definisao smernice kako bi pomogao Rotarijancima da bolje razumeju izborne procedure:

 

Za sve Rotarijance

 • Upoznati se i pridržavati izbornih smernica koje su date u sledećim dokumentima:
  • RI Bylaws: Articles 11, 13 and 14 (Prilog br. 2)
  • Rotary Code of Policies: Sections 17.030.3(A),17.040, 19.030, 26.070and 26.080
 • Izbegavati bilo koju akciju usmerenu na sticanje vidljivosti, publikovanja imena i dostignuća kandidata ili omogućavanje nefer prednosti bilo kojem kandidatu

 

Za Kandidate

 • Odmah izraziti pismeno neslaganje sa bilo kojom aktivnosti kampanje koja se preduzima u ime kandidata i od strane kandidata zahtevati da se ista prekine
 • Ne odgovarati na sličan način na nepropisne aktivnosti drugih kandidata
 • Ne komunicirati, niti posećivati klubove kod kojih je u toku proces izbora, izuzev da se izvrše neophodne aktivnosti. Ako postoji mogućnost da se tekuće zaduženje ili novo zaduženje može protumačiti kao vođenje kampanje, konsultovati se sa Distriktnim guvernerom. Rutinsko izvršavanje dodeljenih dužnosti nije povreda izbornog procesa.

 

Rezime zahtevane dokumentacije: predlozi moraju biti dati napismeno na srpskom ili crnogorskom i engleskom jeziku u obliku (1) Odluke kluba donesene na redovnom sastanku, koja mora biti uredno potpisana od predsednika i sekretara kluba i u obliku (2) Podataka o kandidatu koji sadrže i izjavu kandidata (popunjen dokument Podaci o kandidatu - Prilog br. 1).

 

DOWNLOAD:

Poziv za pedlaganje kandidata za guvernera za Rotarijansku 2025-26. godinu

Podaci o kandidatu - Prilog br. 1

 

U Valjevu, 25. novembra 2022. godine

Nikola Božić,

Guverner Distrikta 2483